web analytics
بزرگترین وب سایت هواداران آ اس رم در ایران » کالیاری 2 – 2 آ اس رم

کالیاری

2-2

آ اس رم

تاریخ: شنبه 17 آذر 1397
ورزشگاه: ساردنیا آره نا

ترکیب برای کالیاری یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.
0

شوت به دروازه

0
0

شوت داخل چارچوب

0
0%

درصد پاس صحیح

0%
0

آفساید

0
0

خطا

0
0

کارت زرد

0
0

کارت قرمز

0
0

کرنر

0

درصد مالکیت توپ

کالیاری

آ اس رم

ترکیب برای آ اس رم یافت نشد.

هیچ گزارشی یافت نشد.

رمی عزیز، برای مشاهده نظرات و نظردهی بایستی به سایت وارد شوید.

بزودی...

شنبه, دسامبر 8th, 2018
آگوستینو